การรับประกันรถ( Warranty Conditions )

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รถที่ได้รับสิทธิ์การรับประกัน
  • บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด รับประกันรถที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือ ผู้จำหน่ายอีซูซุที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการรับประกันตัวรถ
  • นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้ารายแรกโดยมีระยะเวลาการรับประกันกำหนด 3 ปี หรือระยะทางที่รถวิ่ง 100,000 กิโลเมตรแรก แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
 3. ขอบเขตการรับประกัน
  • บริษัทฯ จะจัดหา หรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถยนต์เฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้ยอมรับในความบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบเท่านั้น
  • เมื่อบริษัทฯ ได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใด บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นให้ โดยไม่คิดราคา รวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย (ยกเว้นค่าวัสดุสิ้นเปลือง ไส้กรองต่างๆ ผ้าเบรก และผ้าคลัตช์ เป็นต้น)
 4. ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน
  • การใช้บัตรฟรีค่าแรงเพื่อตรวจเช็กตามระยะ จำกัดอยู่ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  • การนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กตามระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุจะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าแรงตรวจเช็กตามรายการ ที่ระบุในบัตรฟรี 5 ครั้ง คือ การตรวจเช็กที่ระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน/ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน/ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน/ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน และ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยค่าอะไหล่และน้ำมัน และสารหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้เปลี่ยนเมื่อมีการตรวจเช็คตามระยะ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายเองแม้จะอยู่ในระยะเวลาการรับประกันก็ตาม เพราะการตรวจเช็คตามระยะไม่ถือเป็นกรณีข้อชำรุดบกพร่องของรถยนต์ ส่วนการตรวจเช็คที่ระยะ 60,000 กม./ 70,000 กม./ 80,000 กม./ 90,000 กม. และ 100,000 กม. นั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการเองทั้งหมด

รายการนอกเหนือการรับประกันตัวรถ

 • วิทยุ/ ดีวีดี (Kenwood) /โทรทัศน์ (ถ้ามี) รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
 • แบตเตอรี่ รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
 • ยางรถยนต์ รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต โดยบริษัทยางจะเป็นผู้ตรวจสอบและชดเชยโดยคำนวณตามเปอร์เซ็นต์การสึกหรอของดอกยาง

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 1. รถยนต์ที่ไม่ได้เข้ารับการบริการตรวจเช็คจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าวตลอดระยะเวลาการรับประกัน
 2. ความเสียหายในกรณีมีการซ่อมรถยนต์โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่พนักงานซ่อมรถยนต์ของศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ
 3. ความเสียหายในกรณีมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมรถยนต์หลังจากรับมอบจากบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 4. ความเสียหายในกรณีมีการไม่ใช้อะไหล่แท้ที่มีเครื่องหมายการค้าอีซูซุซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ และผู้จำหน่ายของอีซูซุ
 5. ความเสียหายในกรณีมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือสารเคมีที่ผิดไปจากข้อแนะนำในสมุดคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซุซุ
 6. ความเสียหายในกรณีมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ
 7. ความเสียหายในกรณีมีการใช้ความเร็ว หรือใช้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้
 8. ความเสียหายในกรณีมีการขับรถยนต์ในสถานที่ ซึ่งโดยปกติไม่ใช้เป็นที่ขับรถยนต์
 9. การเสื่อมสภาพของรถยนต์ที่เกิดจากการล่วงไปของเวลา ซึ่งโดยปกติไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบ เช่น รถที่จอดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานโดยขาดการบำรุงรักษา เป็นต้น
 10. ความเสียหายของส่วนประกอบของชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์รถยนต์ที่เสื่อมสภาพโดยการใช้ เช่น หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ลูกปืน หลอดไฟ ฟิวส์ แปรงถ่านของมอเตอร์สตาร์ต และออลสตาร์ตเนเตอร์ไส้กรองต่างๆ ผ้าเบรก แผ่นคลัตช์ ชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยยางหรือสารสังเคราะห์ เช่น ปะเก็น (ยกเว้นปะเก็นฝาสูบ) ใบปัดน้ำฝน สายพานต่างๆ และบุ๊ชต่างๆ
 11. ความเสียหายของส่วนต่างๆที่เป็นกระจก เช่น กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
 12. ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์ล้อ และการถ่วงล้อ
 13. เสียงดัง การสั่นสะเทือนตามปกติ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และสมรรถนะรถยนต์
 14. ตราประทับ (หมายเลขเครื่องยนต์ และ/หรือ หมายเลขตัวถัง) ซึ่งได้ประทับไว้ก่อนส่งมอบรถยนต์ถูกทำลาย หรือโยกย้ายไป
 15. ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ ในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรม
 16. ความเสียหายซึ่งเกิดจาก ภัยธรรมชาติ ควัน สารเคมี มูลนก เกลือ น้ำยางต้นไม้ ฯลฯ
 17. รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขกิโลเมตรบนหน้าปัดของมิเตอร์ระยะทาง สายมิเตอร์ความเร็วถูกถอดออก หรือขาด
 18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสียเวลา ค่าลากจูง รวมทั้งค่าเสียหายเนื่องจากขาดความสะดวก หรือธุรกิจเสียหาย

บททั่วไป

 1. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน และข้อยกเว้นการรับประกัน โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุได้ทุกแห่ง
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันให้ใหม่

Exclusions of Warranty

 1. Any motor vehicle which has not had maintenance service at Isuzu service centers whose names are listed in the owner's manual for the use and maintenace of Isuzu motor vehicle when it is scheduled for service and maintenance asstipulated in the said manual throughout the warranty period.
 2. Any damage in case there is the repair by a third person who is not mechanic staff of Isuzu service centers whose names are listed in the owner's manual for the use and maintenance of Isuzu motor vehicle.
 3. Any damage in case there is alteration, change or addition to the motor vehicle after taking delivery from the Company without obtaining written approval of the Company.
 4. Any damage in case there is no using Isuzu genuine parts distributed by the Company or authorized dealer.
 5. Any damage in case there is fuel, lubricants or chemicals usage that does not comply with the suggestions stipulated in the manuanl for the use and maintenance of Isuzu motor vehicle.
 6. Any damage in case there is non-compliance with the suggestions stipulated in the manual for the use and maintenance of Isuzu motor vehicle.
 7. Any damage in case there is high speed or loading over the limitations of the laws or regulations.
 8. Any damage in case there is driving in any place where normally is not for driving the motor vehicle.
 9. Deterioration of the motor vehicle which is resulted due to lapse of time which normally is not regared as the deterioration resulting from the defect of material or workmanship such as the motor vehicle that has been parked over a period of times without any maintenance.
 10. Any damage to component parts of the motor vehicle which is deteriorated by use, such as fuel injection pump, bearing, ligh bulb, fuse, starter and alternator brushes, filters, brake pad, clutch disc, the component parts which is made of rubber or rubber or synthetic substances such as gaskets (excluding cylinder head gaskets), wiper blade, belts and bushes.
 11. Any damage to glass component parts such as front and rear windshield glasses, front and rear window glasses.
 12. Expenses of wheel alignment and wheel balance.
 13. Noise and normal vibration, which does not affect quality and performance of the motor vihicle.
 14. Seal (engine number and / or chassis number) which is affixed prior to delivery of the motor vehicle. is destroyed or removed.
 15. Any damage to the motor vehicle in case of accidents, or theft.
 16. Any damage incurred from natural disaster, smoke,chemicals, bird droppings, salt, wood oil, etc.
 17. Any motor vehicle which its kilometer number at meter dshboard is altered or its speedometer wire is moved out or cut.
 18. Expenses such as accommodation, telephone charges, fuel, cliam for wasting time, towing cost, including damage due to lake of convenience or damage to business.

General Provisions

 1. If you have any doubt about conditions and exclusions of waranty, please contact the Company or any Isuzu dealers.
 2. The Company reserves the right to re-issue the new warranty booklet.