About CCK

cckikk

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด  เป็นหนึ่งในกลุ่มไทยรุ่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 บนพื้นที่ 3 ไร่ บนถนนเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร และเปิดดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537 โดยเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจรในด้านการขาย พร้อมทั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด  ให้เป็นโชว์รูมแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS THAILAND LIMITED (URS) ด้านคุณภาพงานขายและงานบริการซ่อมบำรุง

หลักการและวิสัยทัศน์
ผู้จำหน่ายที่เป็นทางเลือกแรกให้แก่ลูกค้า สร้างความเจริญเติบโตมั่งคงให้กับตลาดรถยนต์อีซูซุในประเทศไทย

เป้าหมายและภารกิจ
มอบประสบการณ์ในการขายและบริการที่เหนือความคาดหวัง พร้อมความซื่อสัตย์เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และพัฒนาทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานขายและการบริการในมาตรฐานเหนือคู่แข่ง

วัฒนธรรมองค์กร
เป็นองค์กรที่ทันสมัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ค่านิยมองค์กร
ACHIEVED
A = Attitude / มองโลกในแง่ดี
C = Commitment / มีสัจจะวาจา
H = Happiness / มีความสุข
I  =  Innovation/ มีความคิดสร้างสรรค์
E = Excellent Team Work / ทำงานเป็นทีม
V = Value Customer / ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ
E = Entrepreneur / กล้าคิดกล้าทำอย่างเจ้าของ
D = Development & Learning / ใฝ่เรียนรู้พัฒนาความสามารถ

นโยบายคุณภาพ
"สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้านการขายและการให้บริการ โดยให้มีคุณภาพงานที่ดีได้มาตรฐาน
ราคาที่เหมาะสม ตรงต่อเวลาที่กำหนด และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"